Fransiýanyň 96 departamentiniň 93-sinde suwuň sarp edilişi çäklendirildi

Fransiýanyň 96 departamentiniň  93-sinde suwuň sarp edilişi çäklendirildi

Fransiýanyň Ýewropa böleginiň 96 departamentinden 93-sinde yssy we gurakçylyk sebäpli suwdan peýdalanmakda çäklendirmeler girizildi diýip, BFMTV habar berýär. 93 departamentden 46-synda ýagdaý agyr diýip hasaplanýar.

Çäklendirmelere bellenen sagatlarda bag-bakjalary suwarmagy gadagan etmek we bir topar ulanyjylaryň, şol sanda oba hojalyk kärhanalarynyň suwuny kesmek degişli. Suw bilen üpjünçilikde keselhanalar, ýangyn gulluklary, içimlik suwy ulanyjylar artykmaçlykdan peýdalanýarlar.Ekologiýa ministrliginiň belleýşi ýaly, administratiw çäreler diňe Pariže we O-de-Sen we Sen-Sen-Deni  departamenlerine galtaşmady.
Meteo-France-iň maglumatlaryna görä,  2022-nji ýyl  gözegçilikleriň taryhynda 1959-njy ýyldan bäri iň gurak gelen ýyl bolupdyr. Aýyň başynda  birnäçe gezek   çabga geldi diýäýmeseň,  ýurda ygal juda az düşüpdir.