1-nji awgustda Awazada gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy bolar

1-nji awgustda Awazada gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy bolar

Awgust aýynda Türkmenistanyň günbatar sebitinde, şol sanda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda iri çärelerdir dabaralaryň birnäçesi geçiriler. Olara görülýän taýýarlyk işleri barada 29-njy iýulda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde degişli ýolbaşçylaryň hasabatlarynda aýdyldy.

Hususan-da,

  • 1-nji awgustda Awazada dynç alýanlar üçin gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy;
  • 3-nji awgustda Russiýa Federasiýasynda awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça geçirilen «Ýüpek Ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda, Özbegistanyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenlerimizi sylaglamak dabarasy;
  • 5-nji awgustda Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda gurlan «Arkadagyň nesilleri» atly döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň  açylyş dabarasy;
  • 8-nji awgustda Balkan welaýatyndaky Garabogazköl aýlagynyň üstünden guruljak täze köpriniň düýbüni tutmak dabarasy;
  • 12-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni mynasybetli maslahat;
  • 15-16-njy awgustda bolsa deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň halkara maslahaty ýaly dürli görnüşli çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar.

Prezident Serdar Berdimuhamedow şular barada aýdyp, 1-nji awgustdan ähli ýolbaşçylaryň zähmet rugsadyna çykýandygyna garamazdan, meýilleşdirilen ähli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň möhümdigini aýratyn nygtady.