Serdar Berdimuhamedow: “Owgan meselesinde bilelikde işlemek sebit howpsuzlygynyň möhüm bölegidir”

Serdar Berdimuhamedow: “Owgan meselesinde bilelikde işlemek sebit howpsuzlygynyň möhüm bölegidir”

“Ozalkysy ýaly, owgan ugrunda bilelikde işlemek sebit howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi bolup durýar” diýip, 21-nji iýulda Çolpon-Atada geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygynda eden çykyşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow belledi.

 Nygtalyşy ýaly, Owganystan bilen aýratyn taryhy gatnaşyklara eýe bolan goňşy döwletler hökmünde biz bu ýurtdaky ýagdaýy durnuklylaşdyrmaga, parahatçylykly gepleşikler arkaly umumymilli ylalaşygy gazanmak üçin şertleri döretmäge, terrorçylyga garşy göreşmek boýunça halkara tagallalara goldaw bermäge, Owganystanyň halkyna ykdysady we ynsanperwerlik kömegini bermäge gönükdirilen tagallalary güýçlendirmegi dowam etdirmelidiris.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan şu ýylyň iýul aýynyň ahyrynda Daşkentde Owganystan boýunça halkara maslahatyň geçirilmeginiň meýilleşdirilmegini goldaýar.