Serdar Berdimuhamedow Yslam Karimowyň mawzoleýinde gül goýdy

Serdar Berdimuhamedow Yslam Karimowyň mawzoleýinde gül goýdy

Şu gün — Özbegistan Respublikasyna döwlet saparynyň ikinji gününde Prezident Serdar Berdimuhamedow Samarkant şäherinde dostlukly ýurduň ilkinji Prezidenti Yslam Karimowy hatyralady. Şunda sapar wagty belent mertebeli türkmen myhmanynyň ýanynda bolmak üçin Prezident Şawkat Mirziýoýewiň hem Samarkanda gelendigini nygtamaly. 

"Türkmenistan" gazetiniň elektron neşirinde habar berlişi ýaly, döwlet Baştutany Özbegistanyň görnükli syýasy işgäri, ilkinji Prezidenti Yslam Karimowyň hormatyna Samarkantda gurlan mawzoleýe baryp, gül dessesini goýdy we däp bolan dostlukly türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ösdürilmegine goşant goşan görnükli döwlet işgäriniň ýagty ýadygärligini hatyralady.

Ýeri gelende bellesek, bu mawzoleý Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň başlangyjy bilen gurlup, ýurduň ilkinji Prezidentiniň doglan gününiň 80 ýyllygynyň bellenilen gününde — 2018-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda açyldy. Ol Garaşsyz Özbegistany gurmak ugrunda irginsiz tagalla eden özbek halkynyň wepaly oglunyň hormatyna gurlan ýadygärlikleriň iň gelim-gidimlileriniň biridir.