Günorta Koreýanyň kompaniýasy Türkmenistanda ýüzi tanaýyş ulgamyny ornaşdyrar

Günorta Koreýanyň kompaniýasy Türkmenistanda ýüzi tanaýyş ulgamyny ornaşdyrar

Günorta Koreýanyň Wavus kompaniýasy Türkmenistana emeli aňyň esasynda ýüzleri we ulag serişdeleriniň belgilerini tanamak mümkinçiligi bolan toplumlaýyn wideogözegçilik  ulgamyny getirer diýip, Orient agentligi habar beriş serişdelerine salgylanyp ýazýar.

Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde uly göwrümli maglumatlary ýygnamagy we işläp taýýarlamagy awtomatlaşdyrýan «akylly» daşky gözegçilik kameralaryny ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Şertnamanyň umumy bahasy 8,5 mln dollar.
Öndüriji-kompaniýa infrastrukturany gurnamak, oňa hyzmat etmek we abatlamak işlerini alyp barar. Taslamany 2023-nji ýylyň ahyryna çenli durmuşa ornaşdyrmak meýilleşdirilýär.  
Wavus halkara bazarynda 2013-nji ýyldan bäri işleýär we işine soňuna çenli jogap bermegi teklip edip, "akylly" şäherlerde, iri howa menzillerinde we olimpiýa toplumlarynda howpsuzlygy üpjün edýän tehnologiýalary döredýär.