Serdar Berdimuhamedow Özbegistana ilkinji döwlet saparyny ýokary derejede guramagy tabşyrdy

Serdar Berdimuhamedow Özbegistana ilkinji döwlet saparyny ýokary derejede guramagy tabşyrdy

Ozal habar berşimiz ýaly, 14-15-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynda döwlet saparynda bolar. 13-nji iýulda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow saparyň maksatnamasy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan Özbegistan bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürýär. 2007 — 2022-nji ýyllar aralygynda iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň derejesinde özara saparlaryň 25-si guraldy. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň hukuk binýady şu günki güne çenli iki döwletiň arasynda gol çekilen döwletara, hökümetara we pudagara resminamalaryň 246-sy bilen berkidildi.
Prezident Serdar Berdimuhamedow ýokary derejedäki gepleşikleriň wajypdygyny belläp, wise-premýere, daşary işler ministrine Özbegistan Respublikasyna döwlet saparynyň ýokary derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Şol saparyň barşynda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, onuň köpugurly mümkinçiliklerinden peýdalanmaga ýardam etjek resminamalaryň toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar.