Noýabr aýynda Ýer ýüzüniň ilaty 8 milliarddan geçer

Noýabr aýynda Ýer ýüzüniň ilaty 8 milliarddan geçer

Üstümizdäki ýylyň 15-nji noýabrynda Ýeriň ilat sany 8 milliarda ýeter. Bu barada BMG-nyň Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň hasabatynda aýdylýar diýip, mir24 habar berýär.

Şeýle hem öňünden çak edilişine görä, eýýäm 2023-nji ýylda Hindistan, bu görkeziji boýunça Hytaýdan öňe geçip,  dünýäniň iň köp ilatly ýurdy bolar.
Bilermenleriň hasaplamalaryna görä, 2030-njy ýyla çenli Ýeriň ilaty 8,5 milliarddan geçer, üstümizdäki ýüzýyllygyň 80-nji ýyllarynda bolsa Ýer ýüzüniň ýaşaýjylarynyň sany eýýäm 10,4 milliard adam bolar.