Saud patyşasy bahalaryň gymmatlamagynyň täsirini ýeňip geçmek üçin 5 mlrd dollardan gowrak bölüp berdi

Saud patyşasy bahalaryň gymmatlamagynyň täsirini ýeňip geçmek üçin 5 mlrd dollardan gowrak bölüp berdi

Saud Arabystanynyň patyşasy Salman ben Abdel Aziz Al Saud bahalaryň ählumumy gymmatlamagynyň täsirlerini ýeňip geçmek we ýurduň ilatynyň has köp mätäçlik çekýän gatlaklary üçin 20 mlrd rial (5,33 mlrd dollar töweregi) bölüp bermek barada görkezme berdi. Bu barada Metbugatyň saud agentligi (MSA) habar berdi diýip, TASS ýazýar.

Patyşanyň permanyna laýyklykda, 10,4 mlrd rial (2,77 mlrd dollar)  birwagtlaýyn pul geçirmesi görnüşinde sosial üpjünçilik kömegini alýanlara we ownuk maldarlara sarp ediler, şeýle hem bu serişdeleriň agramly bölegi, ýagny 8 mlrd rial (2,13 mlrd dollar) Citizen Account maksatnamasyna gatnaşyjylary goldamaklyga sarp ediler.
2017-nji ýylda goýberilen bu elektron pul kömegi platformasy uglewodorod serişdeleriniň çykarylyşyna we satylyşyna  az garaşly bolmagy gazanmak maksady bilen ýurduň geçirýän dürli ykdysady özgertmeleriniň garaşylýan göni we gytaklaýyn täsirinden saud maşgalalarynyň sosial taýdan goraglylygyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.
Agentligiň belleýşi ýaly, puluň galan bölegi esasy harytlaryň strategik ätiýaçlygyny artdyrmaklyga we olaryň patyşalykda zerur mukdarda bolmagyny gazanmaklyga gönükdiriler.