Täze Zelandiýanyň awiakompaniýasy bortda ýatmak üçin kabinalary gurnar

Täze Zelandiýanyň awiakompaniýasy bortda ýatmak üçin kabinalary gurnar

2024-nji ýyla çenli Täze Zelandiýanyň Air New Zealand awiagatnadyjysynyň bortunda ýatylýan kabinalar gurnalar. Bu barada “The Guardian” habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.

Şeýle şertler gatnawlarda 17 sagatdan köp wagtlap uçjak hem-de goşmaça töleg tölemäge taýýar bolan ýolagçylara hödürlener. Uky üçin kabinada bir seansyň dowamlylygy 4 sagat bolar.
Kapsulalarda ýorgan-düşek bolup, stýuardessalar olary her uçuşdan soň çalşarlar, kapsulalar iki hatarly bolar. Her kapsulada gorag tutujygy, USB-zarýad berijisi we wentilýasion deşikler bolar.

“Täze Zelandiýanyň ýerleşýän ýeri bize uzak aralyklara syýahat etmek üçin ajaýyp mümkinçilikleri berýär. Biz uka, rahatlyga we saglyk ýagdaýyna üns berýäris, sebäbi biz müşderilerimiziň işi üçin gowy dynç almagynyň nähili möhümdigini bilýäris” – diýip, Air New Zealand-yň ýerine ýetiriji müdiri Greg Foran habar berdi.