Täze Zelandiýanyň awiakompaniýasy bortda ýatmak üçin kabinalary gurnar

  • 03.07.2022 11:00
  • 18429
Täze Zelandiýanyň awiakompaniýasy bortda ýatmak üçin kabinalary gurnar

2024-nji ýyla çenli Täze Zelandiýanyň Air New Zealand awiagatnadyjysynyň bortunda ýatylýan kabinalar gurnalar. Bu barada “The Guardian” habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.

Şeýle şertler gatnawlarda 17 sagatdan köp wagtlap uçjak hem-de goşmaça töleg tölemäge taýýar bolan ýolagçylara hödürlener. Uky üçin kabinada bir seansyň dowamlylygy 4 sagat bolar.
Kapsulalarda ýorgan-düşek bolup, stýuardessalar olary her uçuşdan soň çalşarlar, kapsulalar iki hatarly bolar. Her kapsulada gorag tutujygy, USB-zarýad berijisi we wentilýasion deşikler bolar.

“Täze Zelandiýanyň ýerleşýän ýeri bize uzak aralyklara syýahat etmek üçin ajaýyp mümkinçilikleri berýär. Biz uka, rahatlyga we saglyk ýagdaýyna üns berýäris, sebäbi biz müşderilerimiziň işi üçin gowy dynç almagynyň nähili möhümdigini bilýäris” – diýip, Air New Zealand-yň ýerine ýetiriji müdiri Greg Foran habar berdi.


15.12.2022 12:00
18003

Täze zelandiýalylar dünýäde ilkinji bolup indiki nesle temmäki satmagy gadagan etdiler

Täze Zelandiýanyň parlamenti 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda ýa-da ondan soň doglan ähli raýatlara temmäki önümlerini satmagy gadagan edýän kanuny kabul etdi. Bu barada The Guardian neşiri habar berýär. Neşir bu...

14.05.2022 07:45
9768

Täze Zelandiýanyň Premýer-ministri koronawirus bilen keselledi

Täze Zelandiýanyň Hökümet Baştutany Jasinda Ardern koronawirus ýokanjy bilen keselledi. Bu barada şenbe güni Ardern Instagram sahypasynda habar berdi diýip, TASS agentligi ýetirýär. «Tagallalarymyza garamazdan...

24.01.2022 23:53
11126

Täze Zelandiýanyň Premýer ministri kowid ýaýrawy zerarly öz toýuny ýatyrdy

Täze Zelandiýanyň Premýer ministri Jasinda Ardern telealypbaryjy Klark Geýford bilen boljak toýuny ýatyrdy. Premýer ministr bu karara omikron ştammy bilen kesellemäniň artmagy zerarly ýurtda çäklendirmeleriň iň...

05.12.2021 22:14
4668

Täze Zelandiýa 3-nji dekabrdan COVID-19-a garşy üç reňkli göreş ulgamyny girizdi

Täze Zelandiýa 3-nji dekabrda koronawirus ýaýrawyna garşy üç reňkli göreş ulgamyna geçdi. Bu barada ýurduň premýer-ministri Jasinda Ardern habar berdi diýip, TASS belleýär. Hökümet ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä...