Tokaýew Gurbanguly Berdimuhamedowa Gazagystanyň iň ýokary döwlet sylagyny gowşurdy

Tokaýew Gurbanguly Berdimuhamedowa Gazagystanyň iň ýokary döwlet sylagyny gowşurdy

Gazagystanyň Prezidenti Aşgabada iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy.

Kasym-Žomart Tokaýew Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady hem-de onuň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ulgamda ýokary üstünlikleri gazanandygyny belledi.
Söhbetdeşligiň barşynda bellenilişi ýaly, Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýylynyň içinde iki ýurduň arasyndaky doganlyk gatnaşyklary strategiki derejä çykdy.

Tokaýew gazak-türkmen gatnaşyklaryny berkitmekde goşan düýpli goşandy üçin, Gurbanguly Berdimuhamedowa Gazagystan Respublikasynyň iň ýokary döwlet sylagyny — «Altyn Kyran» (Altyn bürgüt) ordenini gowşurdy.
Bu orden bilen Gazagystanyň öňünde uly işleri bitiren şahsyýetler sylaglanylýar. Bu orden bilen sylaglamak üçin dalaşgärleri ýurduň Prezidenti kesgitleýär.