ÝUNESKO bilim pudagynda Türkmenistana goldaw berýär

ÝUNESKO bilim pudagynda Türkmenistana goldaw berýär

BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça ýöriteleşdirilen guramasy (ÝUNESKO) Türkmenistana bilim pudagynda tehniki goldaw berýär. Bu barada Trend agentligine ÝUNESKO-da habar berildi. 

“ÝUNESKO Türkmenistanyň hökümetine bilimi dolandyryşyň maglumat ulgamyny işläp düzmekde, tehniki we professional bilim ugrunda potensialy ösdürmekde we zähmet bazaryny çaklamak başarnyklaryny kemala getirmek maksady bilen taýýarlykda tehniki goldaw berýär” – diýip, gurama belleýär. 

Bellenilişi ýaly, ÝUNESKO bilim pudagynda maglumat we aragatnaşyk tehnologiýasy boýunça milli baş meýilnamany işläp taýýarlamaga hem üns berer.
Şeýle-de, gurama ÝUNESKO-nyň meşgullanýan käbir ugurlarynyň täzedigini belleýär, mysal üçin, “Dünýä ýady” programmasynyň maksady dokumental mirasy gorap saklamakdan we oňa elýeterliligi üpjün etmekden ybaratdyr.