Türkmenistandan iberilen ynsanperwer kömek Owganystana bardy

Türkmenistandan iberilen ynsanperwer kömek Owganystana bardy

Şu gün Türkmenistandan Owganystana iberilen ynsanperwer ýük Kabula geldi. Azyk harytlaryndan, däri-dermanlardan, arassaçylyk önümlerinden we dürli hojalyk harytlaryndan ybarat bolan ynsanperwer ýük jemi 24 tonna 700 kg-a barabar boldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

TmCars.info-nyň habar berşi ýaly, ýakynda Owganystanyň Host we Paktika welaýatlarynda heläkçilikli ýer titreme bolup geçdi. Türkmenistan Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, doganlyk halkyň başyna gelen tebigy betbagtçylyga dessin jogap berdi.
Owgan halkyna ynsanperwerlik kömegini ibermek, köp ýyllaryň dowamynda türkmen döwleti tarapyndan amala aşyrylýan Owganystana yzygiderli goldaw bermegiň möhüm ugurlarynyň biridir.