Malaýziýanyň Premýer-ministri Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Malaýziýanyň Premýer-ministri Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyna Malaýziýanyň Premýer-ministri Ismail Sabri Ýakobdan gutlag haty gelip gowuşdy.

"Malaýziýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize hem-de Türkmenistanyň halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy ibermek meniň üçin uly hormatdyr.Geçen ýyllaryň dowamynda biziň doganlyk ýurtlarymyzyň halklarynyň bähbitlerine doly laýyk gelýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň yzygiderli çuňlaşdyrylýandygynyň şaýady bolduk" diýip, Pýemýer-ministr hatynda Malaýziýanyň bilelikdäki hyzmatdaşlygyň bar bolan ägirt uly mümkinçilikleriniň amala aşyrylmagyna ýardam berýän döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de giňeldilmegine taýýardygyny tassyklady.