Karakol şäheri GDA-nyň medeni paýtagty hökmünde resmi taýdan açylmaga taýýarlanýar

Karakol şäheri GDA-nyň medeni paýtagty hökmünde resmi taýdan açylmaga taýýarlanýar

Şu ýyl GDA-nyň medeni paýtagty Karakol şäheri boldy. Ol Gyrgyzystanyň Issyk-Kul kölüniň kenarynda ýerleşýär. “MIR 24-iň” korrespondenti Maýýa Smehowa täze at bilen şäheriň durmuşynyň nähili üýtgejekdigi bilen gyzyklandy.  

Köp milletli Karakol şäherinde onlarça däp-dessur biri-biri bilen baglanyşdy. Bu ýerde özboluşly arhitektura ýadygärlikleri, öýler we binalar ýerleşýär. Syýahatçylar XIX asyrda gurlan Mukaddes Troisanyň ybadathanasyna syýahat edip bilýärler. Şeýle-de, agaçdan bolan dungan metjidine baryp görmek maslahat berilýär, ol ýekeje-de çüý kakylmazdan guruldy. 

“Ilkibaşda şäheriň binalary Merkezi Aziýanyň adaty binalaryndan tapawutlanmaýardy, ýöne 1889-njy ýylda bolup geçen ýertitremeden soň şäher sözüň doly manysynda ýeriň ýüzünden süpürilen ýaly boldy we agaç binalary, öýleri täzeden gurmak kararyna gelindi. Siz bu ýerde köp sanly nagyşly “köke” öýlerini görüp bilersiňiz” – diýip, ekskursiýanyň ýolbaşçysy Wiktoriýa Melýaşkowa gürrüň berýär.

Syýahatçylaryň iň gowy görýän ýeri gyrgyzystanly ussalaryň özboluşly önümleri bolan suwenir dükanydyr. Bu ýerde her önüm bir nusgada hödürlenýär.
“Arkalaşygyň medeni paýtagtlary” halkara maksatnamasynyň çäginde ülkäni öwreniş muzeýiniň zallarynyň biri eýýäm täzelendi. 
Häzirki wagtda Karakolda şäheriň medeni paýtagt hökmünde resmi taýdan açylmagyna taýýarlanylýar. Ol iýul aýynyň başynda bolar. 

“Ol ýerde çäreler köp bolar, oýmo bolar, etnofeýşn, konsert programmasy bolar, ol ýere GDA-nyň ähli ýerinden orkestr we GDA agza döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlygyň döwletara gaznasynyň wekilleri geler, biz häzirki wagtda ondan gowrak resmi myhmanyň we 300-den gowrak artistiň gelmegine garaşýarys” – diýip, Karakolyň häkimi Ermat Jumaýew belledi.

Her ýyl Karakola müňlerçe syýahatçy barýar. Bu ýerde gyşda lyžada typylýar, tomsuna Issyk-Kulda suwa düşülýär. Şäher ilatynyň aýtmagyna görä, şähere bir gezek baryp görenler ony gowy görüp, asla ýatdan çykarmaz.