“EKSPO — 2020” üçin gurlan Türkmenistanyň pawilýony ýene 5 ýyllap ulanylar

“EKSPO — 2020” üçin gurlan Türkmenistanyň pawilýony ýene 5 ýyllap ulanylar

Dubaý şäherinde geçirilen “EKSPO — 2020” sergisinde gurlan Türkmenistanyň milli pawilýonynyň binasy ýene-de bäş ýyl möhlet bilen ulanylar. Bu baradaky degişli hasabat bilen 11-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer B.Atdaýew habar berdi.

Bellenilişi ýaly, bütindünýä serginiň 2022-nji ýylyň 31-nji martynda öz işini tamamlandygy sebäpli, Dubaýdaky guramaçylyk komiteti şol milli pawilýonyň binasyny ýene-de bäş ýylyň dowamynda ulanmagy teklip edýär. Milli pawilýonyň öz işini dowam etmegi ýurdumyzda öndürilýän harytlary mahabat etmek hem-de ýerlemek, işewürlik duşuşyklarynydyr forumlary geçirmek üçin netijeli meýdança bolar diýlip hasaplanylýar.

 Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, koronawirus zerarly dünýäde emele gelen ýagdaýyň kadalaşmagy bilen, ýurdumyzda dürli ugurlar boýunça halkara sergileri guramagy dowam etmek zerurdyr diýip, wise-premýere bu babatda tabşyryk berdi. Şeýle-de dürli ýurtlarda we şäherlerde söwda merkezlerini açmak tejribesini dowam etmek gerek, munuň özi harytlaryň eksporta ugradylýan möçberlerini artdyrmaga, täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer diýip, döwlet Baştutany bu ugurda ýerine ýetirilen işler barada hasabat bermegi tabşyrdy.