FIFA Ekwadory DÇ-2022-ä gatnaşyjylaryň hataryndan çykarmady

FIFA Ekwadory DÇ-2022-ä gatnaşyjylaryň hataryndan çykarmady

FIFA Çiliniň futbol federasiýasynyň Ekwadory Katarda geçiriljek Dünýä çempionaty - 2022-ä gatnaşmakdan mahrum etmek barada arzasyny ret etdi. Belläp geçsek, öň Çiliniň futbol federasiýasy Ekwadoryň ýygyndysynda oýunçylaryň biriniň maglumatlarynyň galp bolmagynda aýyplap, ýaryşyň saýlama tapgyrynyň sekiz oýnunda utulan diýip ykrar etmegi sorap ýüz tutupdy.

"Gyzyklanma bildirýän ähli taraplaryň arzalaryny seljermek we berlen resminamalara garamak bilen, FIFA-nyň düzgün-nyzam komiteti Ekwadoryň Futbol federasiýasynyň garşysyna gozgalan işi ýapmaly diýen karara geldi. FIFA-nyň düzgün-nyzam kodeksiniň degişli düzgünnamalaryna laýyklykda, kararyň delillendirilen bölegi babatynda arza bilen ýüz tutmak üçin  taraplara on gün wagt berilýär we  ýüz tutulan halatynda, ol soňlugy bilen FIFA-nyň saýtynda çap ediler. Agzalan kararyň üstünden  FIFA-nyň apellýasiýa komitetine şikaýat edilip bilner" - diýip, habarda aýdylýar.

Çiliniň Futbol federasiýasy maýyň başynda FIFA-nyň düzgün-nyzam komitetine nägilelik bildirip hat ýollapdy. Çiliniň federasiýasynyň tassyklamagyna görä, derňewiň netijesinde ekwadorlylaryň hüjümçisi Baýron Kastilýonyň hakykatda Kolumbiýada resminamada görkezilenden üç ýyl öň doglandygy anyklanan eken.