Ahalyň täze merkezinde Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän haýyr-sahawat gaznasynyň edara binasy gurlar

Ahalyň täze merkezinde Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän haýyr-sahawat gaznasynyň edara binasy gurlar

4-nji iýunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ahal welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde Ahalyň edara ediş merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow bu ýerde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň merkezi edara ediş binasyny gurmak baradaky teklibi öňe sürdi.

Şunuň bilen baglylykda, komitetiň ýolbaşçysy merkezde muzeý, kitaphana we fotosuratlar bilen işlemek boýunça bölümi döretmek hakyndaky haýyş bilen ýüzlendi. Gaznanyň döredilen gününden bäri ýerine ýetirilýän işler baradaky maglumatlardan ybarat gymmatlyklary muzeýde goýmaga ygtyýar berilmegi barada haýyş beýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, D.Orazow hormatly Arkadagymyzdan döwlet Baştutanyna bu baradaky maglumatlary ýetirmegi hem-de bu ugurda degişli işleri geçirmäge rugsat alyp bermegini haýyş etdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow milli gurluşyk senagatynyň häzirki zaman tejribelerini özünde jemleýän merkeziň gurulmagynyň wajyplygy barada aýdyp, bu ýerde alnyp barylýan işleriň taryhy ähmiýete eýedigini belledi we gurluşygyň ähli pursatlaryny beýan edýän maglumatlary bir ýere jemlemek baradaky pikiri makullap, komitetiň başlygynyň haýyşyny döwlet Baştutanyna ýetirjekdigini aýtdy.