Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguzda 40 ýyldan bäri kärendeçilik edýän daýhan bilen duşuşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguzda 40 ýyldan bäri kärendeçilik edýän daýhan bilen duşuşdy

31-nji maýda Daşoguzda iş saparynda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen oba hojalyk institutyna baryp, talyplar bilen duşuşmazdan öňürti, welaýatyň Gubadag etrabynda 40 ýyldan gowrak wagt bäri kärendeçilik usulynda işleýän ussat daýhan Täzebaý Ataýew bilen gürrüňdeş bolup, onuň iş şertleri, maşgala ýagdaýy bilen gyzyklandy.

Tejribeli kärendeçiniň belleýşi ýaly, onuň ata-babasy daýhançylyk bilen meşgullanypdyr. Zähmetsöýer daýhanyň üç ogly, bir gyzy bar, olaryň hemmesi daýhançylyk bilen meşgullanýar. Bu maşgalanyň 3,5 müň gektar kärende ýeri bolup, olar kärende ýerlerinde bugdaý, gowaça we mekgejöwen ösdürip ýetişdirýärler.

Kärendeçi daýhan özi bilen duşuşyp, pikir alşandygy üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ekerançylykda mikrodökünleriň ulanylmagynyň, onuň bolsa topragyň arassalanmagyna, hasyllylygyň ýokarlanmagyna täsiri, şeýle hem tohumçylyk işini ylmy esasda kämilleşdirmegiň ähmiýeti barada gürrüň berdi.

Alym Arkadagymyz daýhanyň tutuş halkymyz, ýurdumyz üçin bähbitli iş edýändigini aýdyp, kärendeçiligiň mundan beýläk-de ösdürilmegi ugrunda zerur tagallalaryň durmuşa geçirilýändigini belledi. Şeýle hem hormatly Arkadagymyz döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça öndürilen önümleri merkezleşdirilen usulda kabul etmek bilen baglanyşykly meseleleri öwrenmek, ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligini gowulandyrmak ugrunda degişli işleriň alnyp barylýandygy barada gürrüň berdi we daýhana asylly işlerinde üstünlik arzuw etdi.