Lewandowski «Bawariýadan» gitmek isleýär

Lewandowski «Bawariýadan» gitmek isleýär

Germaniýanyň «Bawariýa» klubunyň polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski toparyndan gitmäge hyýallanýar. Bu barada ol duşenbe güni Warşawada geçen metbugat maslahatynda aýtdy.

«Meniň «Bawariýadaky» taryhym tamam boldy — diýip, Lewandowski malim etdi. —  Bu klub üçin oýnamagymy dowam etmäge mümkinçilik göremek. «Bawariýa» — uly klub we olaryň meni saklamajagyna ynanýaryn, men mundan beýläk ol ýerde oýnamak islemeýärin. Transfer — häzir iň gowy çözgüt, olar meni saklamaz diýip umyt edýän».  

Lewandowski bilen «Bawariýanyň» şertnamasy 2023-nji ýylyň tomsunda tamamlanýar. Ozal HBS futbolçynyň klubdan möwsümiň ahyrynda gitmek hyýalynyň bardygyny habar beripdi.
Lewandowski 33 ýaşynda, ol 2014-nji ýyldan bäri «Bawariýada» çykyş edýär, hüjümçi topar üçin 374 oýun geçirdi, 344 gezek gol saldy we 72 topy netijeli geçirdi. Polşaly türgen ýedi gezek Germaniýanyň çempionatynyň  iň gowy bombardiri boldy.  Lewandowski «Bawariýanyň» düzüminde Çempionlar ligasynyň we UEFA-nyň Superkubogynyň ýeňijisi boldy, şeýle-de Germaniýanyň on gezek çempiony, dört gezek kubogyň eýesi boldy. Şonuň ýaly-da, 2010-njy ýyldan 2014-nji ýyla çenli «Bawariýanyň» we Dortmundyň «Borussiýasynyň» düzüminde alty gezek ýurduň superkubogyny gazandy.