Türkmen halyşynaslarynyň XXII mejlisi geçirildi

Türkmen halyşynaslarynyň XXII mejlisi geçirildi

29-njy maýda günüň ikinji ýarymynda Söwda-senagat edarasynda geçirilen “Arşyň nepisligi — türkmen halysy” atly Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň ХХII mejlisi halyçylyk sungatynyň ösdürilmegine bagyşlandy. Dünýäniň ylmy we işewür wekillerini, sungat eserlerini, gadymy nusgalary toplaýan alymlary, dürli ýurtlaryň halyşynaslaryny bir ýere jemlän halkara düzümiň nobatdaky mejlisinde türkmen halyçylyk sungatynyň taryhy, häzirki döwri we geljekki ösüşi baradaky çykyşlar diňlenildi.

Bu mejlise sanly ulgam arkaly dünýäniň iri muzeýleriniň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri, alymlar, sungaty öwrenijiler we amaly-haşam sungatyna aýratyn gadyr goýýan işewürler gatnaşdylar. Çykyş edenler dünýäniň dürli ýurtlarynda el halyçylyk sungatyny ösdürmegiň taryhyny öwrenmek, dünýä halklarynyň amaly-haşam sungatynyň däplerini baýlaşdyrmak we özara tejribe alyşmak ýaly möhüm meselelere degip geçdiler.

Türkmen halyçylyk sungatynyň umumadamzat gymmatlyklarynyň hatarynda möhüm orun eýeleýändigini nygtap, çykyş edenler BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça edarasynyň maddy däl medeni mirasy goramak baradaky Hökümetara komitetiniň 2019-njy ýylyň 12-nji dekabrynda geçirilen 14-nji mejlisinde türkmen halyçylyk sungatyny ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasyna girizmek baradaky çözgüdiň kabul edilmeginiň milli gymmatlyga berilýän ýokary bahadygyny nygtadylar. Munuň özi ÝUNESKO-nyň bilermenleriniň türkmen halyçylyk däplerini tutuş dünýäniň medeni mirasynyň möhüm bölegi hökmünde ykrar edendiginiň aýdyň beýanydyr. Bu bolsa ajaýyp milli gymmatlygyň daşary ýurtlardaky abraýynyň belende galmagyny we onuň giňden wagyz edilmegini şertlendirdi. 

Foruma gatnaşyjylar öz çykyşlarynda haly nagyşlarynyň gelip çykyşynyň taryhy we aýratynlyklary, dürli ýurtlarda halyçylyk sungatyny ösdürmek boýunça geçirilen ylmy barlaglaryň netijeleri barada aýtdylar.