Türkmenistan BMG-niň söwda boýunça ýöriteleşdirilen düzümi bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär

Türkmenistan BMG-niň söwda boýunça ýöriteleşdirilen düzümi bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär

26-njy maýda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Wenadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekili BMG-niň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň (UNIDO) täze bellenen Baş direktory Gerd Müller bilen duşuşdy.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, duşuşygyň dowamynda bu gurama bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň gün tertibindäki meselelere, hususan-da, häzirki wagtda durmuşa geçirilýän we ýerine ýetirilmegi göz öňünde tutulýan täze taslamalara, wodorod energiýasy ugrunda bilelikdäki çärelere üns berildi.

Gerd Müller Türkmenistan bilen UNIDO-nyň arasyndaky gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändigini belläp, gyzyklanma bildirilýän ugurlarda hyzmatdaşlygy berkitmegiň möhümdigini belledi.