Täze Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, Daşoguzy ösdürmek boýunça hem teklipler taýýarlanyldy

Täze Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, Daşoguzy ösdürmek boýunça hem teklipler taýýarlanyldy

26-njy maýda ilkinji toý sapary bilen Daşoguz welaýatyna baran Prezident Serdar Berdimuhamedow bu ýerde Hökümetiň göçme mejlisini geçirdi. Onda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow geljek ýedi ýylda döwletimizi ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyny taýýarlamagyň çäklerinde Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça teklipler barada hasabat berdi. 

Bu strategik meýilnamanyň çäklerinde geljek ýyllarda ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda senagat toplumynyň ähli ulgamlaryna iri maýa goýumlaryny çekmegiň hasabyna gazhimiýa, energetika, ýeňil senagat we gurluşyk serişdeleri pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak, sebitiň ykdysadyýetine innowasion, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, gaýtadan işleýän senagaty mundan beýläk-de işjeňleşdirmek göz öňünde tutulýar.

Ulag-logistika ulgamynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak, üstaşyr we multimodal ýük gatnawlarynyň möçberini artdyrmak, welaýatyň çäginde oba hojalyk maksatly ýer gaznalaryny dolandyrmagy kämilleşdirmek, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen, oba hojalygy we onuň bilen baglanyşykly pudaklary, maldarçylygy ösdürmek, öri meýdanlary giňeltmek, azyk harytlarynyň önümçiligini ýokarlandyrmak ilkinji nobatdaky wezipeleriň hataryndadyr.

Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, şäherleriň, etraplaryň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2027-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasynyň taslamasynda Daşoguz welaýatynda täze desgalaryň gurluşygyny amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Geljek ýedi ýyl üçin Prezident Maksatnamasynda ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, şeýle hem her welaýatyň çäk taýdan ýerleşişini, tebigy serişdelerini nazara almak bilen, döwrebap toplumlary we goşmaça iş orunlaryny döretmek boýunça çäreleri göz öňünde tutmak wajypdyr diýip, hormatly Prezident aýtdy we wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.