Täze Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, Daşoguzy ösdürmek boýunça hem teklipler taýýarlanyldy

  • 27.05.2022 13:49
  • 27543
Täze Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, Daşoguzy ösdürmek boýunça hem teklipler taýýarlanyldy

26-njy maýda ilkinji toý sapary bilen Daşoguz welaýatyna baran Prezident Serdar Berdimuhamedow bu ýerde Hökümetiň göçme mejlisini geçirdi. Onda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow geljek ýedi ýylda döwletimizi ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyny taýýarlamagyň çäklerinde Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça teklipler barada hasabat berdi. 

Bu strategik meýilnamanyň çäklerinde geljek ýyllarda ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda senagat toplumynyň ähli ulgamlaryna iri maýa goýumlaryny çekmegiň hasabyna gazhimiýa, energetika, ýeňil senagat we gurluşyk serişdeleri pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak, sebitiň ykdysadyýetine innowasion, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, gaýtadan işleýän senagaty mundan beýläk-de işjeňleşdirmek göz öňünde tutulýar.

Ulag-logistika ulgamynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak, üstaşyr we multimodal ýük gatnawlarynyň möçberini artdyrmak, welaýatyň çäginde oba hojalyk maksatly ýer gaznalaryny dolandyrmagy kämilleşdirmek, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen, oba hojalygy we onuň bilen baglanyşykly pudaklary, maldarçylygy ösdürmek, öri meýdanlary giňeltmek, azyk harytlarynyň önümçiligini ýokarlandyrmak ilkinji nobatdaky wezipeleriň hataryndadyr.

Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, şäherleriň, etraplaryň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2027-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasynyň taslamasynda Daşoguz welaýatynda täze desgalaryň gurluşygyny amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Geljek ýedi ýyl üçin Prezident Maksatnamasynda ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, şeýle hem her welaýatyň çäk taýdan ýerleşişini, tebigy serişdelerini nazara almak bilen, döwrebap toplumlary we goşmaça iş orunlaryny döretmek boýunça çäreleri göz öňünde tutmak wajypdyr diýip, hormatly Prezident aýtdy we wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.


şu gün 13:48
19

Aşgabatda türkmen-wenger gepleşikleriniň netijeleri boýunça 10-a golaý resminama gol çekildi

9-njy iýunda, şu gün Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza resmi sapary bilen gelen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Türkmen-wenger...

şu gün 13:33
18

TOPH gaz geçirijisiniň durmuşa geçirilişini tizleşdirmek boýunça bilelikdäki türkmen-pakistan meýilnamasyna gol çekildi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Babaýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Pakistanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy. Bu barada türkmen daşary...

şu gün 13:24
4

Bakuda Türkmenistanyň gatnaşmagynda GDA-nyň serhet goşunlarynyň baştutanlarynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Azerbaýjanyň paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň agza ýurtlarynyň serhet goşunlarynyň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň 86-njy mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşyjylar GDA döwletleriniň serhetlerinde durnuklylygy...

şu gün 12:39
29

Türkmenistan BMG-niň gurluşlarynyň ýurtda wekilçiligini artdyrmaga taýýardygyny mälim etdi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň hem-de bu guramanyň sebitleýin düzümleriniň ýolbaşçylary bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi...