Halyçylaryň 11-si "Türkmenistanyň at gazanan halyçysy" adyny aldy

Halyçylaryň 11-si "Türkmenistanyň at gazanan halyçysy" adyny aldy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň degişli Permanyna laýyklykda, halkymyzyň buýsanjyna öwrülen türkmen halylarynyň taýsyz gözelligini we nepisligini dünýä ýaýmakda, hala çeper nagyşlary salmakda bitiren uly hyzmatlary üçin hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we yhlasly zähmetini, hünär ussatlygyny nazara alyp, şeýle hem Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli ýurdumyzyň birnäçe  raýatyna «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly at dakyldy.

Anyk aýdylanda, olar:

 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Aşgabat çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Arzygül Durdymuhammedowna Kakabaýewa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Bäherden çeper halyçylyk kärhanasynyň haly ussahanasynyň halyçysy Aýgözel Nurmämmedowna Esenowa, 
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Serdar çeper halyçylyk kärhanasynyň önümhana halyçysy Täjigül Nurmämmedowna Ýagmyrowa, 
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Bereket çeper halyçylyk kärhanasynyň Balkanabat bölüminiň önümhana halyçysy Jumagül Saparmämmedowa, 
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasynyň Gubadag haly önümhanasynyň halyçysy Ýazgül Begbaýewna Söýegowa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Agabeg Amanowna Hudaýberenowa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň   3-nji önümhanasynyň halyçysy Gülnara Çaryýewna Rezwanowa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň sowgatlyk önümhanasynyň halyçysy Dünýägözel Rejepgulyýewna Ýalkapowa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Aknabat Çarýardurdyýewna Mahramowa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň   2-nji önümhanasynyň halyçysy Ogulmurat Güýçgeldiýewna Kullyýewa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Mary çeper halyçylyk kärhanasynyň Türkmengala haly önümhanasynyň halyçysy Ogulgözel Imamkulyýewa dagylardyr.