YHG ýurtlarynyň wekilleri Tähranda duşuşdylar

YHG ýurtlarynyň wekilleri Tähranda duşuşdylar

23-nji maýda Tähranda YHG-nyň Sekretariatynda «YHG-nyň netijeliligini ýokarlandyrmak we tanymallygyny artdyrmak» atly mowzuk bilen iş duşuşygy öz işine başlady. Mejlis agza döwletleriň daşary işler ministrleriniň orunbasarlary derejesinde geçirilýär. Türkmenistanyň wekiliýetine bolsa daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew ýolbaşçylyk edýär.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, ýokary derejeli duşuşyk plenar mejlisiden we iki sany iş tapgyryndan ybaratdyr. Sessiýa takyk meseleleriň birnäçesine, hususan-da, pandemiýadan soňky ýagdaýlarda sebit hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagy üçin usullar we ýollar hem-de 2021-nji ýylda Aşgabatda geçirilen YHG-nyň sammitinde gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek bilen bagly meselelere seretmäge gönükdirilendir.

Birinji günde sebitleýin söwdanyň we özara gatnaşyklaryň, agza ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar şeýle-de agza ýurtlaryň arasynda üstaşyr ugrundaky hereketleriň giňeldilmeginiň, amallaryň birmeňzeş we ylalaşylan bolmagynyň zerurdygyny nygtadylar.