Lebaply we Maryly ýüpekçiler ilkinjiler bolup pile borçnamalaryny berjaý etdiler

Lebaply we Maryly ýüpekçiler ilkinjiler bolup pile borçnamalaryny berjaý etdiler

23-nji maýda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda Prezident Serdar Berdimuhamedowa Lebap hem-de Mary welaýatlarynyň ýüpekçileriniň pile tabşyrmak hakyndaky borçnamany ilkinjileriň hatarynda ýetine ýetirendikleri habar berildi.  

Hususan-da, lebaply ýüpekçiler 1010 tonna, maryly ýüpekçiler bolsa 440 tonnadan gowrak pile tabşyrmak bilen, şertnamalaýyn borçnamalaryny doly berjaý etdiler. Şu mynasybetli häkimler welaýatlaryň ähli ýüpekçileriniň adyndan şeýle üstünligi gazanmaga döredilen şertler we mümkinçilikler hem-de berlen goldawlar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.
Döwlet Baştutany welaýatlaryň ýüpekçilerini bu üstünlik bilen gutlap, olara çeken asylly we yhlasly zähmetleri üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.