Mbappe «PSŽ» bilen şertnamasyny 2025-nji ýyla çenli uzaltdy

Mbappe «PSŽ» bilen şertnamasyny 2025-nji ýyla çenli uzaltdy

«Pari Sen-Žermen» Twitterde hüjümçi Killian Mbappe bilen şertnamanyň uzaldylýandygyny mälim etdi.

23 ýaşly fransiýaly futbolçy bilen baglaşylan täze şertnamanyň möhleti 2025-nji ýylyň tomsuna çenlidir. 20-nji maýda "PSŽ-nyň" ýolbaşçylarynyň fransiýaly hüjümçä salgytlaryny töländen soň, ýylda 100 mln ýewro zähmet hakyny, 300 mln ýewrolyk gol çekilen bonusy, şeýle hem imij hukuklarynyň bir bölegine eýelik etmek mümkinçiligini teklip edendigi mälim boldy.
Fransiýanyň çempionatynyň häzirki möwsüminde Mbappe 32 oýna gatnaşyp, 24 gol geçirmegi we 15 gezek pökgini netijeli bermegi başardy. Onuň topary Fransiýanyň çempionatynda yzyndaky topardan 14 utuk artykmaçlyk bilen öňde barýar. 
2018-nji ýylda Mbappe Fransiýanyň ýygyndysynyň düzüminde dünýäniň çempiony boldy.
Owal Mbappeniň "Reala" geçjekdigi barada kän gezek aýdylypdy. Käbir HBS-i fransiýaly hüjümçiniň eýýäm "Real" bilen şertnama baglaşandygyny hem tassyklaýardylar.