Mbappe «PSŽ» bilen şertnamasyny 2025-nji ýyla çenli uzaltdy

  • 23.05.2022 06:48
  • 8759
Mbappe «PSŽ» bilen şertnamasyny 2025-nji ýyla çenli uzaltdy

«Pari Sen-Žermen» Twitterde hüjümçi Killian Mbappe bilen şertnamanyň uzaldylýandygyny mälim etdi.

23 ýaşly fransiýaly futbolçy bilen baglaşylan täze şertnamanyň möhleti 2025-nji ýylyň tomsuna çenlidir. 20-nji maýda "PSŽ-nyň" ýolbaşçylarynyň fransiýaly hüjümçä salgytlaryny töländen soň, ýylda 100 mln ýewro zähmet hakyny, 300 mln ýewrolyk gol çekilen bonusy, şeýle hem imij hukuklarynyň bir bölegine eýelik etmek mümkinçiligini teklip edendigi mälim boldy.
Fransiýanyň çempionatynyň häzirki möwsüminde Mbappe 32 oýna gatnaşyp, 24 gol geçirmegi we 15 gezek pökgini netijeli bermegi başardy. Onuň topary Fransiýanyň çempionatynda yzyndaky topardan 14 utuk artykmaçlyk bilen öňde barýar. 
2018-nji ýylda Mbappe Fransiýanyň ýygyndysynyň düzüminde dünýäniň çempiony boldy.
Owal Mbappeniň "Reala" geçjekdigi barada kän gezek aýdylypdy. Käbir HBS-i fransiýaly hüjümçiniň eýýäm "Real" bilen şertnama baglaşandygyny hem tassyklaýardylar.


şu gün 06:54
1592

Gazagystanda Madridiň “Atletikosynyň” futbol akademiýasy peýda bolar

Gazagystanyň Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew Madridiň “Atletiko” futbol klubunyň prezidenti Enrike Sereso Torres bilen duşuşdy. Olar ýurtda ispan klubunyň futbol akademiýasyny açmak meselesini maslahatlaşdylar diýip...

şu gün 06:48
2072

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

düýn 13:35
8730

Ançelottiniň sözleri “nädogry kabul edildi”: “Real” Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşar

Madridiň “Realy” öz saýtynda 2025-nji ýylda ABŞ-da 32 toparyň gatnaşmagynda geçiriljek Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşýandygyny resmi taýdan tassyklady. Öň, “Il Giornale” neşiri toparyň baş tälimçisi Karlo...

11.06.2024 15:16
12549

Ýewro-2024 taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen çempionat bolar: çipli top, emeli aň we akylly bilezik

14-nji iýunda, anna güni 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlar. Bu ýyl Germaniýanyň 10 şäherinde geçiriljek bu ýaryş taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen ýaryş bolup biler. UEFA oýny çaltlaşdyrmak...