BSGG dünýäde maýmyn mamasynyň hadysalaryň ýüze çykmagyny derňeýär

BSGG dünýäde maýmyn mamasynyň hadysalaryň ýüze çykmagyny derňeýär

Geçen hepdäniň dowamynda BSGG-niň Ýewropa sebitindäki birnäçe ýurtda maýmyn mamasynyň hadysalary hasaba alyndy. Bu barada BMG-niň saýty habar berýär.

BSGG-niň Ýewropa sebitinde 13-nji maýdan başlap 21-nji maýa çenli Awstraliýada, Belgiýada, Kanadada, Fransiýada, Germaniýada, Italiýada, Niderlandlarlar, Portugaliýada, Ispaniýada, Şwesiýada, Beýik Britaniýada we ABŞ-da bu kesel bilen keselleme ýagdaýlary ýüze çykaryldy. Maýmyn mamasy bu ýurtlar üçin mahsus däl we keselleme ýagdaýlary bu ýurtlara saparlar bilen bagly däl diýip, BSGG belleýär.

Maýmyn mamasy – bu, adatça, wirusy göteriji haýwanlaryň ýaşaýan Merkezi we Günbatar Afrikasynyň tokaý sebitlerinde seýrek duş gelýän ýokanç keseli. 

BSGG-niňdünýäniň 12 ýurdunda maýmyn mamasyndan 92 adamyň keselländigini hasaba aldy.

Maýmyn mamasy adamlaryň arasynda göni gatnaşygyň ýa-da ýokanç degen materiallar bilen gatnaşygyň esasynda geçýär. Maýmyn mamasy alamatlary 14 günden 21 güne çenli saklanýan özbaşdak bejerilýän keseldir. Adatça, kesel ýeňil alamatlara sebäp bolýar, deriniň şikes degen ýerinde gijelewük ýa-da agyry duýulýar; käbir ýagdaýlarda kesel agyr görnüşde hem geçip bilýär.

Köp hadysalar jyns ýollary arkaly geçýän ýokanç kesellere ýöriteleşen klinikalarda ýüze çykarylýar. Häzirki wagtda wirusyň ilatyň arasynda näderejede giňden ýaýrandygy belli däl, ýöne ýakyn günlerde kesel hadysalarynyň sanynyň ýokarlanmagyna garaşylýar.

BSGG keseliň barlygy güman edilýän adamlaryň barlagdan geçip, üzňe saklanylmalydygyny belleýär. BSGG çalt ösýän ýagdaýa gözegçilik edilýändigini we ol barada maglumatlaryň neşir ediljekdigini aýdýar.