Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda Prezident Rustam Minnihanow bilen gepleşikleri geçirdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda Prezident Rustam Minnihanow bilen gepleşikleri geçirdi

19-njy maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşygy geçirildi. Gahryman Arkadagymyz Wolga Bulgariýasynyň yslamy kabul etmeginiň 1100 ýyllygyna bagyşlanan çärelere, “Russiýa — yslam dünýäsi: KazanSummit 2022” XIII halkara ykdysady sammitine hem-de “Russiýa — yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň her ýylky mejlisiniň hormatly myhmany hökmünde gatnaşmaga çakylygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Kazanda Russiýa Federasiýasynyň yslam dünýäsiniň ýurtlary bilen ykdysady gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gönükdirilen şeýle möhüm halkara çäreleriň geçirilmegi Tatarystanyň belent abraýynyň hem-de oňa dünýä bileleşiginiň uly gyzyklanma bildirýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şol bir wagtyň özünde bu çäreler COVID-19-dan soňky döwürde ýurtlaryň arasynda işewür hyzmatdaşlygy giňeltmegiň täze ýollaryny gözlemek üçin netijeli meýdança bolup hyzmat eder. Şol döwürde dünýä bileleşigi ykdysady we durmuş taýdan dikeltmegi çaltlandyrmak babatda tagallalaryny birleşdirýär diýip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy.

Şundan ugur alyp, Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň wekiliýetiniň şu saparynyň hem-de dürli meýdançalardaky geljekki duşuşyklaryň ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmäge saldamly goşant goşjakdygyna pugta ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, Arkadagymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň hem-de Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy.