Türkiýede ýurduň 58-nji howa menzili açylýar

Türkiýede ýurduň 58-nji howa menzili açylýar

14-nji maýda, şenbe güni Türkiýäniň demirgazyk-gündogarynda ýurduň 58-nji howa menziliniň açylyşy bolar diýip, Anadolu habar berýär.

Rize-Artwin diýlip atlandyrylan howa menziliniň açylyş dabarasyna Prezident Rejep Taýyp Ärdogan gatnaşar.
Umumy meýdany 3 mln inedördül metr bolan täze howa menzili Pazar etrabynda - Rize şäherinden 34 km, Hopadan 54 km we Artwinden 125 km uzaklykda ýerleşýär.
Howa menziliniň ini 45 m, uzynlygy 3 km bolan uçuş-gonuş zolagy uzynlygy boýunça ýurtda deňiz gumunyň düşeginde gurlan  ikinji zolakdyr.
Rize-Artwin ýylda 3 mln töweregi ýolagça hyzmat eder.
Howa menziliniň girelgesi çaý ýapragynyň şekilinde, dispetçer diňi bolsa çaý bulgurynyň şekilinde gurlandyr. Bu Türkiýäniň Gara deňiz zolagynyň bu böleginiň ýaşaýjylarynyň esasy girdeji çeşmesi bolan çaý işine goýulýan hormatdan nyşandyr.
Howa menziliniň ýapyk böleginiň meýdany 47 müň inedördül metr. Uçar menziliniň ulag duralgasy 448 ulaga niýetlenendir.  Menziliň çäginde açylan Çaýkur muzeýinde gyzyklanýanlara türk çaýynyň peýdasy barada gürrüň berler. Hut şu ýerde çaklaňça çaý fabrigi hem hereket eder.
Türkiýäniň Hökümetiniň karary bilen Rize-Artwin howa menziline halkara derejesi berildi.