Türkmenistan GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň Duşenbede geçen mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň Duşenbede geçen mejlisine gatnaşdy

13-nji maýda Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) gatnaşyjy-ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew ýolbaşçylyk etdi.
Nobatdaky duşuşygyň çäklerinde halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri hem-de GDA-nyň çäklerinde özara hereket etmek boýunça mazmuna baý pikirler alyşyldy. Syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ýakyn geljekde özara gatnaşyk saklamagyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi.
Çärä gatnaşyjylar tarapyndan «GDA-nyň ýaşlar paýtagty» Halkara taslamasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy-döwletleriň binýatlyk barlaglarynyň ileri tutulýan ugurlaryna degişlilikde Geljegi uly ylmy taslamalaryň taslamasy hakynda, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hormat haty bilen sylaglamak boýunça çöňzgütleriniň taslamalaryna seredildi.