Apple kompaniýasy iPod çykarmagyny bes edýär

Apple kompaniýasy iPod çykarmagyny bes edýär

Apple amerikan korporasiýasy iPod aýdym-saz pleýerini çykarmagyny bes edýär. Bu barada korporasiýanyň saýtynda habar berilýär. 

“20 ýyldan gowrak wagt ozal peýda bolan iPod aýdym-sazyňy ýola alyp gitmek mümkinçiligi bilen dünýädäki ulanyjylary özüne çekmegi başardy. Häzirki wagtda bu mümkinçilik Apple-iň ähli önümler hataryna birikdirildi. Apple Music programmasynyň üsti bilen ulanyjylar üçin 90 milliondan gowrak aýdym we 30 müň pleýlist elýeterli” – diýlip, beýannamada aýdylýar.

Kompaniýa häzire çenli iPod-yň ýüz millionlarça adama aýdym-sazy elýeterli edendigini we olary diňlemegiň hem-de ýaýratmagyň usullaryny üýtgedip, aýdym-saz pudagyna täsirini ýetirendigini belleýär. 

“iPod-yň ruhy ýaşamagyny dowam eder. Biz onuň funksiýasyny iPhone-dan başlap, Apple Watch sagatlaryna, Mac noutbuklaryna, iPad planşetlerine we Apple TV wideogurluşlaryna çenli ähli gurluşlarymyza girizdik. Apple Music serwisi bolsa “Giňişlik audiosy” funksiýasy bilen ýokary hilli sesi üpjün eder” – diýip, Apple-iň halkara marketing boýunça uly wise-prezidenti Greg Joswiak belledi.

Kompaniýa iPod pleýerini heniz bar wagty Apple saýty arkaly ýa-da resmi dükanlarda satyn alyp boljakdygyny habar berýär. 

Öň, Apple kompaniýasynyň geçen çärýegiň jemi boýunça girdejisiniň geçen ýylky görkeziji bilen deňeşdirilende 9% ýokarlanandygy mälim boldy. Muny kompaniýanyň hasabaty delillendirýär. 26-njy martda tamamlanan üç aýlyk hasabat döwründe kompaniýanyň girdejisi 97,278 mlrd dollara barabar boldy.