Apple kompaniýasy iPod çykarmagyny bes edýär

  • 13.05.2022 08:55
  • 6956
Apple kompaniýasy iPod çykarmagyny bes edýär

Apple amerikan korporasiýasy iPod aýdym-saz pleýerini çykarmagyny bes edýär. Bu barada korporasiýanyň saýtynda habar berilýär. 

“20 ýyldan gowrak wagt ozal peýda bolan iPod aýdym-sazyňy ýola alyp gitmek mümkinçiligi bilen dünýädäki ulanyjylary özüne çekmegi başardy. Häzirki wagtda bu mümkinçilik Apple-iň ähli önümler hataryna birikdirildi. Apple Music programmasynyň üsti bilen ulanyjylar üçin 90 milliondan gowrak aýdym we 30 müň pleýlist elýeterli” – diýlip, beýannamada aýdylýar.

Kompaniýa häzire çenli iPod-yň ýüz millionlarça adama aýdym-sazy elýeterli edendigini we olary diňlemegiň hem-de ýaýratmagyň usullaryny üýtgedip, aýdym-saz pudagyna täsirini ýetirendigini belleýär. 

“iPod-yň ruhy ýaşamagyny dowam eder. Biz onuň funksiýasyny iPhone-dan başlap, Apple Watch sagatlaryna, Mac noutbuklaryna, iPad planşetlerine we Apple TV wideogurluşlaryna çenli ähli gurluşlarymyza girizdik. Apple Music serwisi bolsa “Giňişlik audiosy” funksiýasy bilen ýokary hilli sesi üpjün eder” – diýip, Apple-iň halkara marketing boýunça uly wise-prezidenti Greg Joswiak belledi.

Kompaniýa iPod pleýerini heniz bar wagty Apple saýty arkaly ýa-da resmi dükanlarda satyn alyp boljakdygyny habar berýär. 

Öň, Apple kompaniýasynyň geçen çärýegiň jemi boýunça girdejisiniň geçen ýylky görkeziji bilen deňeşdirilende 9% ýokarlanandygy mälim boldy. Muny kompaniýanyň hasabaty delillendirýär. 26-njy martda tamamlanan üç aýlyk hasabat döwründe kompaniýanyň girdejisi 97,278 mlrd dollara barabar boldy. 


29.01.2023 11:12
32310

Taryhda has isleg bildirilen telefonlar belli boldy

Taryhda has isleg bildirilen, has takygy, iň köp satylan telefonlar düwmeli Nokia telefonlary we iPhone boldy. Telefon taryhynda alyjylaryň arasynda iň meşhur telefonlar Nokia kompaniýanyň gajetleri bolup, häzirki...

25.01.2023 13:21
14829

Apple iOS 16-nyň 3-nji täzelenmesini çykardy. Nämeler üýtgedi?

Apple 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda ilkinji gezek girizilen iOS 16 operasion ulgamyna üçünji uly täzelenme bolan iOS 16.3 çykardy. Işläp taýýarlaýjylar birtopar goşundyny optimizirlediler, näsazlyklary düzedip...

24.01.2023 15:29
19957

iPhone 14 Pro 5G ulgamynda iň çalt smartfon adyny ýitirdi

Ookla kompaniýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde 5G-iň amerikan torlaryndaky smartfonlarda internetiň tizligini synagdan geçirmegiň netijelerine görä, ýylyň üçünji çärýeginde öňdelikçi bolan iPhone...

17.01.2023 09:02
30875

Torda iPhone 15 smartfonynyň ilkinji suratlary peýda boldy

iPhone 15 smartfonynyň ilkinji suratlary Hytaý metbugatynda peýda boldy. Bu barada Sina portaly habar berýär. Suratlaryň täze gajet hakynda üpjünçilik zynjyryndaky çeşmelerde bar bolan maglumatlaryň esasynda döredilendigi...