Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistanyň Mejlisiniň spikeri Rustam Emomali bilen duşuşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistanyň Mejlisiniň spikeri Rustam Emomali bilen duşuşdy

Çarşenbe güni Aşgabada resmi sapar bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygy, Duşenbe şäheriniň Başlygy Rustam Emomali Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda parlamentara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Söhbetdeşler duşuşygyň dowamynda özara hormat goýmak we ynanyşmak esasynda ýola goýulýan döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen nygtap, soňky wagtda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary çalt iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň zerurdygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, netijeli parlamentara gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmegiň hem-de giňeltmegiň wajypdygy aýratyn nygtaldy. Şol gatnaşyklar türkmen-täjik hyzmatdaşlygyny yzygiderli ösdürmäge we syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň kuwwatyny üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.
Duşuşykda Aşgabatda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň möhümdigi nygtaldy. Ol Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlarynyň we Russiýanyň arasyndaky däp bolan gatnaşyklaryň ösdürilmegine täze kuwwatly itergi bermäge gönükdirilendir.

Rustam Emomali şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşiniň meseleleri, şol sanda parlamenara gatnaşyklary giňeltmek ara alnyp maslahatlaşyldy.