Yslamabatda türkmen-pakistan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna çäre geçirildi

Yslamabatda türkmen-pakistan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna çäre geçirildi

9-njy maýda Türkmenistanyň Pakistandaky ilçihanasy ýurduň Parahatçylyk we diplomatik ylymlary instituty bilen bilelikde Türkmenistan bilen Pakistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan “Türkmen-pakistan gatnaşyklaryna 30 ýyl – ösüş ýoly” atly okuw maslahatyny guradylar. Çärä Pakistanyň DIM-niň wekilleri, görnükli syýasatşynaslar, Pakistanyň seljeriş merkezleriniň, işewür toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, Yslamabatdaky daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we ýerli KHBS-niň wekilleri gatnaşdylar.

Öz çykyşlarynda okuw maslahatyna gatnaşyjylar 30 ýylyň dowamynda iki ýurduň arasynda döwlet Baştutanlarynyň, daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary derejesinde yzygiderli syýasy gatnaşyklaryň ýola goýlandygy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň ösdürilýändigini bellediler. Iki ýurduň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, halkara guramalaryň çäklerinde işjeň özara gatnaşyklary alyp barýandyklary nygtaldy.

Şeýle hem okuw maslahatynyň çäklerinde Türkmenistanyň ilçisiniň Pakistanyň döwlet nebit ministri Musadik Masud Malik bilen gepleşikleri geçirildi. Onuň dowamynda TOPH we TOP taslamalarynyň mundan beýläk-de ilerledilmeginiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagyň zerurdygy nygtaldy.