Awtomobillerde ilkinji gapdal görnüş aýnasy haçan peýda boldy

Awtomobillerde ilkinji gapdal görnüş aýnasy haçan peýda boldy

Awtomobiller hemişe biziň häzirki wagtda görşümiz ýaly däldi. Awtomobilde howpsuzlyk kemerleri, peç, kondisioner, faralar we hatda aýnalar hem birden peýda bolmady, munuň üçin ençeme ýyl gerek boldy. Mysal üçin, howpsuzlyk kemeri diňe synaglaryň barşynda ol ýol heläkçiligi wagtynda şikes almak töwekgelçiligini peselder diýen netijä gelnenden soň girizildi. Gapdal görnüş aýnasy, awtomobillere girizileni bäri, birnäçe üýtgeşmeleri başdan geçirdi.

Awtomobiller näçe uly we çylşyrymly boldugyça, olaryň komponentleri hem şeýle bolýar. Gapdal görnüş aýnasy birwagtlar diňe goşmaça bolan bolsa, häzirki wagtda ol hereket zolagyna gözegçilik edýän howpsuz, ýygnalýan tehnologiýadyr.
Ilkibaşda awtomobil kompaniýalary tapgyrlaýyn çykýan awtomobillerde aýna hödürlemeýärdiler. Sebäbi öndürijiler şeýle pikir edýärdiler: “Bir zolakly we iki zolakly ýollarda olar näme üçin gerek bolar”.
Awtomobil ýaryşyna gatnaşyjy Reý Harroun başgaça pikir edýärdi, ilkinji yzky görnüş aýnasy hem şoňa degişli diýlip hasaplanylýar. Ol aýnany 1911-nji ýylda Indy 500 ýaryşyndan öň özüniň Marmon Wasp awtomobiliniň kapotyna dakýar. Ol bu ýaryşda ýeňiş hem gazanýar. Soňrak inžener Elmer Berger 1921-nji ýylda “Cop-Spotter” gapy aýnasyna patent almak üçin arza tabşyrýar.

Awtomobillere goşmaça hökmünde aýnalar köp zolakly ýollaryň peýda bolmagyna getiren 1956-njy ýylda ABŞ-da Federal awtomagistrallar baradaky kanun kabul edilenden soň has meşhur bolup başlaýar. 1966-njy ýylda ABŞ-da kabul edilen Ýol hereketiniň we awtotransport serişdeleriniň howpsuzlygy hakyndaky kanun yzdan görnüş ýaly howpsuzlyk ülňülerine seretdi, ol aýnalary talap etmese-de, olar ähli awtoulaglarda standart we hökmany bolup başlady.
Awtomobil tehnologiýalary barha kämilleşýär. Häzirki awtoulaglary diňe bir yzky görnüş aýnasy däl, eýsem, kondisioner we beýleki birnäçe opsiýalar bolmazdan hem göz öňüne getirmek kyn.