Germaniýanyň banklary kriptowalýutany satmak we satyn almak hyzmatlary hödürläp ugrady

Germaniýanyň banklary kriptowalýutany satmak we satyn almak hyzmatlary hödürläp ugrady

Giňişleýin öwrenmek we synag etmek döwründen soň, Raiffeisen Volksbank Bayern Mitte nemes banky müşderileriň bitkoinleriniň ýönekeý we ýokary goragly saklawhanasy hökmünde öz müşderilerine resmi görnüşde Awstriýanyň Döwlet Çaphanasynyň (Austrian State Printing House/OSD) «chainlock» gapjyklaryny hödürläp ugrady.

Nemes bankynyň ähli müşderileri bitkoinleri gönüden-göni onlaýn-bankingiň üsti bilen satyn alyp ýa-da satyp bilerler. Şeýle-de, süýşürintgileri ygtybarly saklamak üçin  bank «VR-BitcoinGoCard» atlandyrylýan çözgüdi hödürleýär.

«Biziň sowuk gapjygymyz adaty karz karty görnüşinde bolup, awstriýa pasportlarynyň, sürüjilik şahadatnamalarynyň we beýleki howpsuzlygy ýokarlandyrylan resminamalaryň taýýarlanýan ýeri ýaly, OSD-nyň howpsuzlygy ýokarlandyrylan ýörite goragly zonalarda taýýarlanylýar» diýip, OSD Lukas Pramlyň dolandyryjy direktory düşündirýär.

Mundan başga-da, karta resmi hatlarda, şahsyýetiňi tassyklaýan pasportlarda ýa-da sürüjilik şahadatnamalarynda hem ulanylýan ençeme howpsuzlyk tilsimlerine daýanýar.
Her bir sowuk gapjyk, gologrammalardan, şekiliň optiki üýtgeýän elementlerinden (“DOVID”) we mikromöhürlerden başga-da, UB-möhürler bilen hem goralandyr we  ýokary derejedäki howpsuzlygyň ýörite gorag gatlagy bilen üpjün edilendigi sebäpli fiziki täsirlere durnuklydyr.