Serdar Berdimuhamedow Eýranyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Taraplar Türkmenistanyň hem-de Eýranyň arasynda asyrlaryň dowamynda kemala gelen we soňky ýyllarda has-da ösdürilýän, deňhukuklylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň hem-de özara hormat goýmagyň baý tejribesine we ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň häzirki ýokary derejesini kanagatlanma bilen nygtadylar.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda taraplar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet Baştutanlary türkmen-eýran söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň oňyn häsiýetini belläp, netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň möhüm gurallarynyň biri hökmünde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparyň işine uly ähmiýet berilýändigini nygtadylar.

Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Seýed Ebrahim Raisi iki ýurduň halklaryny ýakynlaşdyrmakda, medeniýetleri özara baýlaşdyrmakda, döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmakda uly orun eýeleýän medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmegiň wajypdygy barada aýtmak bilen, bilim, ylym, medeniýet we sungat, sport ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.