Hytaýyň Sinovac sanjym öndürijisiniň girdejisi 2021-nji ýylda 14,5 mlrd dollara ýetdi

Hytaýyň Sinovac sanjym öndürijisiniň girdejisi 2021-nji ýylda 14,5 mlrd dollara ýetdi

Hytaýda iň uly sanjym öndürijileriň biri bolan Sinovac kompaniýasynyň arassa girdejisi 2021-nji ýylyň jemi boýunça 78 esse ýokarlanyp, takmynan, 14,5 mlrd dollara ýetdi. Bu barada kompaniýanyň maliýe hasabatynda aýdylýar.

“2021-nji ýylyň jemi boýunça arassa girdeji bir ýyl ozalky 185,2 mln dollar bilen deňeşdirilende, 14,5 mlrd dollar boldy. Arassa girdeji, esasan, satuwyň ösüşiniň hasabyna ýokarlandy. 2021-nji ýylda satuw bir ýyl ozalky 510,6 mln dollar bilen deňeşdirilende ýokarlanyp, 19,4 mlrd dollar boldy” – diýlip, resminamada aýdylýar. 

Resminamada bellenilişi ýaly, häzirki wagta çenli Sinovac dünýäniň dürli ýurtlaryna 2,8 milliarddan gowrak dozada CoronaVac sanjymyny iberdi, olaryň 300 mln dozasy Hytaýyň saglygy goraýyş ulgamynyň dürli edaralaryna geçirildi.