Maliýe gözegçiligi gullugy hakynda Düzgünnama tassyklanyldy

Maliýe gözegçiligi gullugy hakynda Düzgünnama tassyklanyldy

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy hakynda Düzgünnama tassyklanyldy.

Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 29-njy aprelde gol çeken degişli resminamasynyň maksady “Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekden ybaratdyr.