Ahalyň täze edara ediş merkeziniň şäher häkimligi döredildi

Ahalyň täze edara ediş merkeziniň şäher häkimligi döredildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 28-nji apreldäki degişli Kararyna laýyklykda, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimligi döredildi. Şamuhammet Durdylyýew bolsa degişli Perman esasynda täze gurulýan şäheriň häkimi wezipesine bellenildi.

Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynyň häkimligine Türkmenistanyň Adalat ministrligi we beýleki degişli ministrlikler bilen bilelikde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimliginiň gurluşynyň taslamasyny, häkimligiň işgär sanynyň möçberi baradaky teklipleri taýýarlamak hem-de Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.