Nissan konserni Datsun awtomobiliniň önümçiligini bes eder

Nissan konserni Datsun awtomobiliniň önümçiligini bes eder

Ýaponiýanyň Nissan Motor konserni Datsun brendi bilen awtomobil öndürmegi bes eder. Bu barada “Nikkei” gazeti habar berdi. Muny TASS-a salgylanyp, Trend ýetirýär. 

Onuň maglumatlaryna görä, Nissan boşadylan resurslary elektromobilleriň önümçiligini ösdürmäge gönükdirmegi maksat edinýär. Mundan başga-da, Datsun-y öndürmegi bes etmek baradaky kararyň ýene bir sebäbi islegiň pese gaçmagydyr. Awtobazaryň gözlegleri bilen meşgullanýan Ýaponiýanyň MarkLines firmasynyň maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylda 2016-njy ýyl bilen deňeşdirilende (87 300) 90% az Datsun (takmynan, 6 400) satyldy. 
Datsun markasy bilen ýapon awtoulaglary 1931-nji ýyldan 1986-njy ýyl aralygynda çykaryldy. 2012-nji ýylda Nissan ýörite Russiýa we beýleki daşary ýurtlar üçin Datsun brendini gaýtadan dikeltmek kararyna geldi. Şol ýyl “Awtowaz” we Nissan Manufacturing Rus Datsun brendi bilen awtomobil işläp düzmek, önümçilige taýýarlamak we ýygnamak barada şertnama baglaşdy.
2020-nji ýylda Nissan biznesi üýtgedip gurmak meýilnamasynyň çäginde Russiýanyň bazarynda Datsun awtomobilleriniň önümçiligini bes edýändigini habar berdi.