Türkmenistanyň ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy

23-nji aprelde Daşary işler ministrliginiň binasynda ÝUNESKO-nyň işleri baradaky Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine toparyň şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, onuň Sekretariaty hakynda Düzgünnamanyň taslamasy, şeýle-de geljek döwür üçin işleriň meýilnamasy boýunça meseleler girizildi.

ÝUNESKO-nyň Medeni gymmatlyklaryň bikanun getirilmeginiň, äkidilmeginiň we eýeçilik hukugynyň geçirilmeginiň gadagan edilmegine hem-de öňüniň alynmagyna gönükdirilen çäreler baradaky Konwensiýasyny tassyklamak şu ýylyň meýilnamasynda ilkinji nobatdaky meseleleriň hataryndadyr.

Çykyşlarda 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasynda bellenilen wezipelere laýyklykda, birinji çärýekde alnyp barlan işler barada habar berildi. Şunda ýylyň başyndan bäri ÝUNESKO we Tährandaky, Almatydaky, Bangkokdaky sebit edaralarynyň wekilleri bilen sanly ulgam arkaly duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi. Şunuň bilen birlikde, bellenilen döwürde ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyny hem-de Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyny giňeltmek boýunça işler dowam etdirildi.

Şeýle-de mejlisde Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň iri düzümleýin edaralarynda ornuny pugtalandyrmak, halkara ylmy hyzmatdaşlygy giňeltmek, sanly taslamalarda özara gatnaşyklaryň mümkinçilikleri we maglumatlary alyşmak ýaly möhüm meselelere garaldy.