Serdar Berdimuhamedow bedew baýramy mynasybetli watandaşlarymyzy gutlady

Serdar Berdimuhamedow bedew baýramy mynasybetli watandaşlarymyzy gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow şu gün — 24-nji aprelde behişdi bedewlerimiziň şanyna uly dabara bilen bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli watandaşlarymyzy gutlady.

Döwlet Baştutany Gutlagynda: “Türkmen halkynyň durmuşynda ýelden ýüwrük gamyşgulak bedewler aýratyn orun eýeleýär. Dünýä atçylyk medeniýetiniň naýbaşy tohumlarynyň biri hasaplanýan behişdi bedewlerimiz halkymyzyň genji-hazynasydyr we milli mirasydyr. Milli buýsanjymyz bolan arassa ganly bedewler gaýduwsyz türkmen ýigitleriniň ýakyn ýoldaşy, kyn gününde syrdaşy bolupdyr” diýip, Eziz Diýarymyzda atçylygy we atçylyk sportuny dünýä derejesinde ösdürmek ugrunda döwletimiz tarapyndan ähli şertleriň döredilýändigini belledi.

Döwlet Baştutanynyň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzyň welaýatlarynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän atçylyk sport toplumlarynyň, okuw we ylmy merkezleriniň gurulmagy atşynaslarymyzyň irginsiz hem-de ýadawsyz çekýän zähmetini döwrebap derejede guramaga giň şertleri döredýär. Bu işler bilen bir hatarda, ýurdumyzda atçylyk pudagy üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamaga-da aýratyn üns berilýär. Ussat seýisleridir çapyksuwarlary taýýarlamak boýunça ýörite okuw merkezleri döredilýär.