Serdar Berdimuhamedow daşary ýurtly kärdeşlerine we halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna gutlaglary iberdi

Serdar Berdimuhamedow daşary ýurtly kärdeşlerine we halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna gutlaglary iberdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurtlaryň döwlet we Hökümet Baştutanlaryna, iri halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

Gutlaglarynda bu baýramyň belent ynsanperwerlik, asyllylyk hem-de hoşniýetlilik ýörelgelerini alamatlandyrýandygyny belläp, döwlet Baştutany dostlukly ýurtlaryň döwlet we Hökümet Baştutanlaryna, iri halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna berk jan saglyk, bagt we abadançylyk, dünýäniň ähli halklaryna hem-de bütin musulman ymmatyna bolsa parahatçylyk, ösüş we rowaçlyk baradaky iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.