Serdar Berdimuhamedow daşary ýurtly kärdeşlerine we halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna gutlaglary iberdi

  • 24.04.2022 13:37
  • 11083
Serdar Berdimuhamedow daşary ýurtly kärdeşlerine we halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna gutlaglary iberdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurtlaryň döwlet we Hökümet Baştutanlaryna, iri halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

Gutlaglarynda bu baýramyň belent ynsanperwerlik, asyllylyk hem-de hoşniýetlilik ýörelgelerini alamatlandyrýandygyny belläp, döwlet Baştutany dostlukly ýurtlaryň döwlet we Hökümet Baştutanlaryna, iri halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna berk jan saglyk, bagt we abadançylyk, dünýäniň ähli halklaryna hem-de bütin musulman ymmatyna bolsa parahatçylyk, ösüş we rowaçlyk baradaky iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.


düýn 11:48
7188

Türkmen wekiliýeti Latwiýada ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça duşuşyk geçirer

2023-nji ýylyň 12 — 16-njy iýuny aralygynda Latwiýa Respublikasynda Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlise gatnaşmak üçin taýýarlyk işleri barada Ministrler...

düýn 11:41
25528

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň düzümlerini kämilleşdirmek hakynda resminama gol çekildi

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer M.Mämmedowa Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň düzümlerini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada...

düýn 11:35
4923

«Awazada» halkara tans we folklor festiwalyny geçirmäge taýýarlyk görülýär

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Awaza — 2023» atly halkara tans we folklor festiwalyny geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Meýilnama laýyklykda...

düýn 11:29
24484

Türkmenistanda Gurban baýramy mynasybetli çäreler 28-29-30-njy iýunda geçiriler

Türkmenistanda 28-29-30-njy iýunda Gurban baýramy mynasybetli dürli medeni çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa şu ýylyň iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler barada hasabatynyň...