Serdar Berdimuhamedowa Ýaponiýanyň Premýer-ministrinden gutlag haty gelip gowuşdy

Serdar Berdimuhamedowa Ýaponiýanyň Premýer-ministrinden gutlag haty gelip gowuşdy

Onda Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlaglar beýan edilýär.

«Türkmenistanyň Garaşsyzlyga eýe bolan pursadyndan başlap, ýokary derejedäki syýasy dialog esasynda ýurtlarymyz netijeli özara gatnaşyklary ýola goýdular. Men ilkinji gezek Türkmenistana 2017-nji ýylda Ýaponiýanyň daşary işler ministri hökmünde baryp gördüm hem-de maňa bildirilen myhmansöýerligi we hoşniýetliligi mähir bilen ýatlaýaryn. Ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar syýasat, ykdysadyýet, medeniýet ýaly dürli ugurlarda işjeň ösdürilýär» diýip, Kisida öz hatynda ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda iri möçberli ykdysady taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ykdysady ulgamdaky hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylýandygyny belledi.

Premýer-ministr gutlag hatynda “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” dialogy arkaly Türkmenistan bilen dostlukly gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi maksat edinýändigini tassyklady.