Maradonanyň rowaýata öwrülen futbolkasy satylýar

Maradonanyň rowaýata öwrülen futbolkasy satylýar

Argentinanyň rowaýata öwrülen oýunçysy Diego Maradonanyň futbolkasyny auksiona goýup satarlar diýip, CNN habar berýär.

Çeşmäniň habar bermegine görä, satuwa 1986-njy ýylyň dünýä çempionatynyň çärýek finalynda Angliýanyň ýygyndysy bilen oýnalan oýunda (2:1) geýlen futbolka çykarylar. Şol oýunda argentinaly futbolçy iki gol salyp tapawutlandy, şolaryň birini eli bilen geçirdi. Şol gol soň "hudaýyň eli" diýen ady aldy. Soňky 35 ýylyň dowamynda futbolka Angliýanyň ýygyndysynyň ozalky ýarym goragçysy Stiw Hoja degişli bolupdy. Ol oýundan soň Maradona bilen futbolkasyny çalşypdy.
Futbolka 5,25 mln diýip baha kesilýär. Onlaýn-söwda 20-nji aprel - 4-nji maý aralygynda geçer.
1986-njy ýylyň Dünýä çempionatynda Argentinanyň milli topary ýeňiş gazandy. Diego Maradona turniriň iň gowy oýunçysy diýip yglan edilipdi. 2020-nji ýylyň 25-nji noýabrynda öňki futbolçy ýüregi durup aradan çykypdy. Ol 60 ýaşyndady.